Tidlig innsats i barnehage og skole

Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i barnas første leveår. Dersom barna utvikler et godt fundament disse årene, øker sannsynligheten for en god utvikling videre. Det tilbudet barna får i barnehagen og de første årene i grunnskolen, legger grunnlaget for hvordan de lykkes videre i utdanning og arbeid. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til et godt tilpasset pedagogisk tilbud tidlig i livet. (Meld. St. 6 (2019–2020)

Webinarrekke om tidlig innsats

Dette webinaret er det første av i alt fire webinarer som skal utarbeides i 2021 for barnehager og skoler tilknyttet RSK – Midt Finnmark. Webinar-rekken er et regionalt samarbeid mellom UiT, Samisk høgskole og RSK – Midt Finnmark. Dette er også ledd i en større, nasjonal, faglig satsing på kompetanseutvikling rettet mot barnehage- og skolefeltet hvor grunntanken er samarbeid og kunnskapsdeling mellom praksisfelt og universitets/høgskolesektoren. 

Med bakgrunn i innspill fra de ulike skoler og barnehager tilknyttet RSK – Midt Finnmark har vi i 2021 Tidlig innsats som overordnet tematikk. Vi skal i dette webinaret se litt på noen sentrale sider ved Tidlig innsats som begrep og fenomen.

Tidlig innsats

Tidlig innsats kan på den ene siden forstås som en innsats som skal iverksettes tidlig i et barns liv. På den andre siden kan begrepet forstås som en tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes, enten i barnehagen eller skolen eller også knyttet til det voksne livet (KD, 2010-11).  Intensjonen er videre at arbeidet med tidlig innsats skal bidra til å forebygge og/eller minimalisere ulike utfordringer i utfordringer, enten det handler om utfordringer knyttet til motorisk utvikling, emosjonelle, sosiale eller andre læremessige forhold.  Ikke bare i tidlig oppvekst, men også seinere for eksempel knyttet til frafall i videregående opplæring. Slik sett blir tidlig innsats noe som kan sees i et livsløpsperspektiv, altså fra de første leveår og til godt voksen alder.

Begrepet er også kommet inn som et alternativ til en vente og se – holdning som av noen hevdes tidligere har preget skole og barnehagens syn på barnets utvikling, med et sterkt fokus på modningskomponenten. Dette innebærer at læreren vurderer barnets umodenhet som en årsak til for eksempel sen språkutvikling og vil gi barnet mer tid for å utvikle seg.

 

Refleksjonsspørsmål

•    Hvordan forstår dere begrepet tidlig innsats? Hva tenker dere at det innebærer for deres jobb i hverdagen? 

•    Hvilken forventning har dere til barns utvikling og modning i forhold til alder? Hva legger dere i begrepet variasjon knyttet til et barns utvikling og/eller atferd? Hva er med å bestemme normene våre for hva vi ser på som normalt? Hvordan ser dere på variasjon hos enkeltbarn i elev/barnegruppa som helhet? Og hvilken betydning kan dette ha for deres arbeid med tidlig innsats?

•    Hvordan kan dere observere og oppdage et barn som kan være i en sårbar situasjon? Hva bør dere være oppmerksomme på?

•    Hvordan beskrives barn i deres barnehage/skole som av ulike årsaker opplever utfordringer? Hvilken betydning kan begrepene vi bruker ha for vår forståelse av barnet og situasjonen? 

•    Hva kan dere bidra med overfor barn som plutselig endrer atferd? Hvordan oppdager dere det? Hva kan dere se etter? Hvilke metoder bruker dere? Hva kan sammenhengene være? 

Forslag til videre lesning

Tidlig innsats for livslang læring – teori og praksis (utdanningsforskning.no)

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole - regjeringen.no

Tidlig innsats | www.statped.no

Meld. St. 6 (2019–2020) - regjeringen.no

Kritisk blikk på tidlig innsats (utdanningsforskning.no)

Fagfellevurdert: Profesjonalitet i arbeidet med tidlig innsats / Psykologi i kommunen nr. 2 2019 (psykisk-kommune.no)

Tidlig innsats i utdanningspolitikken – motiver, mål og motsetninger (utdanningsforbundet.no)