Nasjonale satsinger

National barnehagestrategi mot 2030 Barnehagen for en ny tid

Meld. St. 6 (2019–2020): Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Oversikt over nasjonale satsingsområder (Utdanningsdirektoratet)

Modell for kompetanseutvikling (Utdanningsdirektoratet)

Meld. St. 21 (2016–2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

Meld. St. 28 (2015–2016): Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet