Skolesatsinger i RSK Midt-Finnmark

Målene for perioden gjelder fra 2017 til 2022 og vil bli revidert jfr. nasjonale føringer for desentralisert kompetanseutvikling.

Prioriteringer og valg av utviklingsområder

De statlige føringene for bruk av midlene skal ikke være knyttet til bestemte fag eller fagområder og skal ikke endres fra år til år, men stimulere til langsiktig utvikling. Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene kan oppnå sektormålene for grunnopplæringen i Prop. 1 S (2016-2017):

  • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
  • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
  • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

Hovedmål og målgrupper perioden 2017-2022

RSK- Midt Finnmark vil øke kompetansen i skole og barnehage på alle nivå for å ivareta faglig og sosial vekst og utvikling.

Målgrupper

  • Barn og unge i barnehage og skole
  • Foreldre og foresatte
  • Ansatte i skole og barnehage
  • Skoleledere
  • Skoleeier

Innsatsområder

  • Elevenes læringsmiljø
  • Grunnleggende ferdigheter og god faglig kompetanse

Tilpasset opplæring
Prinsippet om tilpasset opplæring skal ligge til grunn for arbeidet med læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse, og er derfor ikke et eget innsatsområde. 

Tiltaksplan

Tiltaksplan for skole finnes i strategiplanen (pdf)