Skolesatsinger i RSK Midt-Finnmark

Målene for perioden gjelder fra 2021 til 2024 og vil bli revidert jfr. nasjonale føringer for desentralisert kompetanseutvikling. 

Prioriteringer og valg av utviklingsområder

De statlige føringene for bruk av midlene skal ikke være knyttet til bestemte fag eller fagområder og skal ikke endres fra år til år, men stimulere til langsiktig utvikling. Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene kan oppnå sektormålene for grunnopplæringen jamfør Prop. 1 S (2020–2021), for 2021 er sektormålene som følger:

•    Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø.
•    Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig, slik at alle får utviklet potensialet sitt.
•    Ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse.
•    Alle lykkes i opplæringen og utdanningen.

Hovedmål og målgrupper perioden 2021-2024

I RSK Midt-Finnmark skal alle barn og unge ha et godt faglig og inkluderende opplæringstilbud. Samisk språk og kultur skal synliggjøres og løftes frem med utgangspunkt i lokal kultur og historie i den enkelte kommune.
Alle ansatte i barnehage, skole og SFO skal gjennom felles kompetanseheving utvikle det profesjonsfaglige fellesskapet slik at barn og unge får gode rammer for faglig og sosial utvikling.

Målgrupper

  • Barn og unge i barnehage og skole
  • Foreldre og foresatte
  • Ansatte i skole og barnehage
  • Skoleledere
  • Skoleeier

Innsatsområder

•    Inkluderende leke-og læringsmiljø for barn
•    Elevenes læringsmiljø
•    Et inkluderende og faglig godt spesialpedagogisk tilbud
•    Grunnleggende ferdigheter og god faglig kompetanse

Tilpasset opplæring
Prinsippet om tilpasset opplæring skal ligge til grunn for arbeidet med læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse, og er derfor ikke et eget innsatsområde. 

Tiltaksplan

Tiltaksplan for skole finnes i strategiplanen (pdf)