Barnehagesatsinger i RSK Midt-Finnmark

Overordnede mål for kompetanse for fremtidens barnehage

 • andelen barnehagelærere øker
 • andelen barne- og ungdomsarbeidere øker
 • alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning
 • flere barnehagelærere har kompetanse på mastergradsnivå
 • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Fire prinsipper for kommunenes arbeid med utvikling, organisering og innhold i kompetanseutviklingen

 • Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav.
 • Barnehagens eier og ledelse skal legge til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte.
 • Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng.
 • Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutvikling

Fire tematiske satsingsområder

 • barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
 • språk og kommunikasjon
 • barnehagens verdigrunnlag

Tiltaksplan

Tiltaksplan for barnehage finnes i strategiplanen (pdf)