Til barnets beste i barnehagen

En god barndom varer hele livet. Barnet eller det lille mennesket er i startfasen av livet. For barnets utvikling er det helt avgjørende hvilket syn vi har på barna og hvordan vi jobber ut ifra dette. Hvis du medvirker til at barna får en god start i livet, da er dette det viktigste barnehage kan gjøre for barnet og er et grunnlag for fremtidig liv.

Det lille mennesket - til barnets beste i barnehagen

Medvirkning er i dagens oppvekst viktig. Barnehagens rammeplan kapittel 4 sier at:

"Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet"

Når barnet får lov til å medvirke, så er det med på å styrke barnets opplevelse av å være en del av fellesskapet. En god barndom er:

  • at barnet både er trygg og kan medvirke i en sammenheng der voksne både ser, bekrefter og veileder barnet på veien videre i livet
  • at barnet følge trygghet som er et utgangspunkt for å få kraft til læring
  • at vennskap, trygghet ja gode sosiale kontakter

Refleksjonsspørsmål til barnehagen

  • Hvordan forstår du begrepet til barnets beste/for barnets beste? Hvordan kommer det frem i jobben på barnehagen?
  • Hvordan forstår du begrepet barns medvirkning?
  • Hvordan kan du arbeide med barns refleksjoner om medvirkning sånn at barna kan fremme sine synspunkter?
  • Hvordan kan utvikle hjemmets og barnehagens samarbeid til beste for barnets utvikling?

Fordypning i barnehagen

Rammeplan for barnehagen. Kapittel 4. Barns medvirkning. Udir. 2017.

Medvirkning er mer enn å bestemme selv. Vetuva. Udir.

Barnekonvensjonen. Udir 2019

Lekelytting  - brosjyre om lekelytting. Statens helseundersøkelser 1998 (Norsk: Lekelytting) Finnes i digital form på nettsiden til Nasjonalbiblioteket.

Hvordan kan vi gi følelsesmessige fortrinn til barn - Råd til foreldre og andre som jobber med barn. Statens helseundersøkelser 1998.

Hvordan kommunisere med et sint barn? Råd til foreldre og andre som jobber med barn. Statens helseundersøkelser 1998.