Til barnets beste på skolen

 En god barne- og ungdomstid varer hele livet ut. Eleven er fortsatt i starten av livet. For elevenes utvikling er det helt avgjørende hvilket syn vi har på barna og hvordan vi jobber ut ifra dette. Hvis du medvirker til at elevene får en god start på livet, da er dette er det viktigste skolen kan gjøre for eleven og er et grunnlag for elevens fremtid.

I dagens skolesituasjon er medvirkning aktuell da det på læreplanenes overordnet del vektlegges:

 “Elevmedvirkning må påvirke skolens praksis. Elevene skal både være med på å påvirke og ta ansvar for lærefelleskapet som de sammen med lærere utformer hver dag. Elevene tenker, opplever og lærer sammen med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid.” (Udir)

I Barnekonvensjonens første del i artikkel 12 står det at

Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”  (Udir)

Når eleven får lov til å medvirke, da er hun/han nok med på å bygge seg en god barndom og ungdomstid. Elev får følelsen av å være en del av et felles felleskap og føle seg viktig i slike sammenhenger.  Det er med på å styrke selvfølelsen og identiteten.  Slik kan eleven være likeverdig med voksne på egne premisser. Barne- og ungdomstiden er sånn sett med på å påvirke hele livet.

  • at eleven er trygg på voksne som både ser, bekrefter hans/hennes behov og som kjærlig veileder eleven videre i livet
  • at trygghet frigjør elevens evner til læring
  • at elevene vet hvordan de skal få og beholde venner, som er trygge, har bygd opp solid selvfølelse og sosial kompetanse som er et nødvendig fundament videre i livet.

Snakke med eleven

Ansatte på skolen har plikt til å følge med på hver enkel elevens situasjon. Som lærer kan man oppdage tegn som gir bekymring, for eksempel hvis elevens oppførsel eller humør endrer seg.  Det er viktig å følge opp slike saker med eleven i en trygg situasjon.  Samtalen skal ha en klar start, kartlegging- eller samtaledel og avslutning.  I filmen ser du hvordan du kan gjennomføre en slik samtale med eleven.

Refleksjonsspørsmål til skolen

  • På hvilken måte er barnekonvensjonens artikkel 12 aktuell for skolen? Hvordan kommer det frem i jobben din på skolen?
  • Hvordan forstår du begrepet elevmedvirkning?
  • Hvordan kan du som lærer tilrettelegge samtale med eleven som ivaretar barnets beste og som gir eleven trygghet til å fortelle om det som føles tungt. Hvordan skal man ha oppfølging i det?
  • På hvilken måte får dine elever planlegge og vurdere egen læring?

Fordypning for skolen

Barnekonvensjonen. Barne- og familiedepartementet.

Et inkluderende læringsmiljø. Kap. 3.1. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensitive temaer (PDF). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

LØFT-spørsmål